Кременчуцький міський науково-методичний центр Кременчуцької міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Перспективний педагогічний досвід

 

 
 
    Полуденко 
Наталія Германівна,
колегіум № 25 – лауреат ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу
“Учитель року - 2010”
в номінації “Правознавство”
 
Педагогічне кредо:
«До знань ведуть три шляхи: шлях міркування — цей шлях благородний, шлях наслідування - він найлегший, шлях досвіду - найважчий.»
 
 

  
  

        
Мета:
 - реалізувати власний  творчий потенціал;
 - виховати правосвідомого, обдарованого, працьовитого та культурно освіченого громадянина України, здатного до самоосвіти, самовдосконалення і саморозвитку.
 
Проблема:
«Використання опорних схем і сигналів на уроках суспільно – гуманітарного циклу»
 
       Полуденко Наталія Германівна вчитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж – 21 рік (15 років працює у колегіумі № 25).
Викладає предмети : «Правознавство”(10, 11 класи),“Правознавство. Практичний курс» (9 клас); спецкурси: «Права дитини» (5, 6 класи), «Основи адміністративного, кримінального і приватного права України»( 10, 11 класи).
       Кардинальні зміни у суспільстві, розвиток науки, техніки й виробництва, зростання інформатизації об'єктивно потребують змін в усіх сферах життя, у тому числі й в освіті. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього.
Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес активних методів навчання.
       Полуденко Наталія Германівна переконана, що кожен справжній учитель повинен формувати свою власну педагогічну систему.
       Наталія Германівна працює над проблемою: «Використання опорних схем та конспектів на уроках суспільно-гуманітарного циклу», тому педагог ставить перед собою завдання обрати педагогічну стратегію, що забезпечить здатність учня ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати у повсякденному житті реальні проблеми. «Звичайний учитель розповідає. Добрий учитель пояснює. Кращий учитель демонструє – показує. Справжній учитель дає наснагу до навчання учням», - цим принципом керується у своїй роботі Наталія Германівна.
       Мета роботи вчителя: реалізувати свій творчий потенціал, виховати обдарованого, зацікавленого, працьовитого учня, допомогти учням реалізувати свої інтереси та творчі здібності.
       Головним засобом досягнення цієї мети, вчитель вважає створення поля креативності, в якому поєднуються простори педагогічної діяльності, педагогічні технології, психологія вікових особливостей та творчий розвиток. В основу формування поля креативності Наталія Германівна покладає технологію повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчального процесу на основі опорно-схемно-знакових моделей.
       Новизна досвіду полягає у застосуванні та поєднанні елементів педагогічних технологій, тобто досвід носить комбінаторний характер. Теоретичною основою досвіду є : технологія інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу, компетентнісний підхід в освіті, формування пізнавальної активності учнів, розвиток творчої уяви, технологія “створення ситуації успіху”, технологія колективного творчого виховання.
       Ключовим моментом у роботі вчителя Полуденко Наталії Германівни є засвоєння навчального матеріалу шляхом інтенсифікації за технологією повного охоплення навчального матеріалу на основі опорно-схемно-знакових моделей, використовуючи роботу з опорними схемами та конспектами. Позитивом цього підходу є використання схемно-знакових моделей:  – конфлікт;  – взаємозв’язок; => – слідує;   – перемога, поразка; +, – позитив, негатив;    – головне, другорядне, проміжне; суб’єкт + об’єкт + суб’єктивна сторона + об’єктивна сторона = склад правопорушення; ? – проблема; ! – результат.
       Працюючи в рамках обраної технології, вчитель права виявив оригінальну знахідку цієї моделі, яка полягає в тім, що це образний, трохи незвичний, короткий символічний конспект, що дає змогу бачити тему цілісно (в системі). Спочатку матеріал «згортає» необхідну інформацію, а потім «розгортає». Головними аспектами такого навчального процесу є : організація за відповідною схемою, конструювання навчального процесу з основним і резервним часом (схеми та творчі завдання), схеми можуть мати місце на дошці та картках, творче доповнення опорних схем завданнями практичного характеру, організація навчального процесу через самоуправління учнів (групова робота, колективне обговорення, самоперевірка, використання дидактичного матеріалу). Спочатку учні користуються, при усних відповідях, опорними схемами (не треба тримати в пам’яті план та послідовність викладу) – це навчальний мінімум. Далі учні самі створюють опорні схеми, освоюючи програмовий мінімум в особистісно посильному темпі. Особливості психіки людини такі, що 90% вона сприймає наочно, що й забезпечує даний метод, який, виходячи з вищесказаного, співзвучний концепції ОЗН. Вперше учні вчителя права Полуденко Н.Г. знайомляться з опорними сигналами ще в 5 класі. Для середньої ланки схемно-знакова модель використовується як малюнкова. Форма роботи, де учні створюють власний концентрат, найбільш доцільна у 8-11 класах (учні доповнюють чи самостійно створюють свою базову модель або отримують опорний алгоритм, за яким вивчають цілу тему чи розділ.
       Логічним завершенням будь-якої роботи учня є оцінка її результативності, отже саме оцінка розглядається психологами і педагогами як стимул: гарна оцінка є заохоченням, а погана – покаранням. Нині діюча оцінювальна система, на думку вчителя Полуденко Н.Г., не дозволяє стимулювати творчі прояви особистості, тому вона запроваджує власну оцінювальну систему методом накопичення балів, яку потім адаптує до 12- бальної оціночної системи.
       Таким чином, як сучасний учитель Полуденко Н.Г. прагне активізації і самостійності і як прогресивний педагог критично переосмислює і уточнює теорію і практику минулого для досягнення високого рівня інтелектуального розвитку особистості, який можливий через використання різних форм активізації пізнавальної діяльності, серед яких важливе місце займає технологічний підхід. Визнання технологізації як системоутворюючого фактору при поєднанні універсальних та актуальних елементів, практичного перетворення процесу навчання відповідно до сучасних завдань дає змогу вчителю реальніше оцінити потенційні можливості учнів, глибше усвідомити шлях підвищення ефективності пізнавальної діяльності, розглянути педагогічний процес з позиції кінцевого результату.
 
 
Тема уроку № 5. Яка поведінка є правомірною. Що таке правопорушення та   юридичнавідповідальність.
Коли і як особа відповідає за  
                                 правопорушення.
Мета уроку:         - пояснювати що таке правопорушення, описувати його
                             ознаки, розрізняти види правопорушення, наводити приклади                              правопорушення;
             -розтлумачувати поняття ''юридична відповідальність '', 
             називати види юридичної відповідальності;
             - наводити приклади обставин, що звільняють від юридичної  
             відповідальності;
            - аналізувати правові ситуації щодо правопорушень;
            - оцінювати вчинки та поведінку учасників ситуації з т.з. її  
             правомірності. 
 
Обладнання:         підручники, зошити, дошка, папір, маркери, схема 
                                ''Юридична відповідальність за правопорушення'', лист  
                                оцінки № 10.
Основні поняття: правомірна поведінка, правопорушення, суспільна                                       небезпека, злочин, юридичнавідповідальність,                                                     дисциплінарна 
                                 відповідальність.
Тип уроку:            урок вивчення нового матеріалу.
Форма оцінювання: метод ПРЕС
 
 
Орієнтовний план і методи проведення:
 
1.Оргмомент.
II. Вивчення нового матеріалу.Опорна схема''Юридична відповідальність за правопорушення''.
Кроки 1-5: робота в парах та малих групах, метод ''Коло ідей'' , робота з термінами.
 
III. Рефлексія.
Розв'язання логічного завдання ''Коли настає юридична відповідальність за правопорушення''.
 
Оцінювання методом «ПРЕС» 
IV. Домашнє завдання.
Вчити. ''Коли настає юридична відповідальність за правопорушення '' 
Повторити: правомірна поведінка, правопорушення,суспільна небезпека, злочин, проступок, юридичнавідповідальність, дисциплінарна відповідальність, конституція, закон, підзаконний акт, галузь права, кодекс, громадські слухання, комендантська година,право, норми права, джерела права, правовідносини, юридичний факт, правила, соціальні норми.
 
Додатково: Розділ I ‘’Правила і закони у суспільстві та твоєму житті ‘’ . 
Індивідуально : тести – підручник ст. 38-43. Варіанти I - IV.
 
  
 
 Хід уроку
 
I. Оргмомент:
генералізація, мотивація, Л.з. Коли настає юридична відповідальність за правопорушення?
II . Вивчення нового матеріалу.
Опорна схема''Юридична відповідальність за правопорушення''.
Крок 1. Яка поведінка є правомірною, яка протиправною
Згадайте життєві ситуації з порушенням норм права( робота в парах)
Прочитайте фрагментіз книги М. Носова ''Незнайко в Сонячному місті '' – підручник ст. 30 завд 1
( обговорення у загальному колі )
Поясніть вирази : ''зразкова поведінка'', ''зухвала поведінка'', '' поведінка'', ''правомірна поведінка'' (робота в парах) 
Порівняйте свої думки з текстом підручника
Правомірна поведінка – та, що дотримує вимог права, що виходить за його межі.
Крок 2. Що таке правопорушення.
Придумайте до нового поняття власний переклад і запишіть у таблицю (робота в парах)
Правопорушення - це винна , протиправна шкідлива поведінка особи, що має наслідком юридичну відповідальність.
ознаки
приклад
1.Шкода
2.Вина
3.Протиправність
4.Карність
?
?
?
?
 
Визначити чи можна вважати правопорушеннями діяння викладені в підручнику ст.32 завд.4
(Робота в малих групах)
Крок 3. Як розрізняють правопорушення
У чому різниця між злочином і проступком? (робота в малих групах)- підручник ст.33 п.3
Які з наведених діянь є злочином, а які проступком? (обговорення у загальному колі)- підручник ст.33 з. № 5
Перевірити результати роботи (метод ‘’Коло ідей’’)
Злочин – серйозні і тяжкі порушення правових норм, що наносять істотну шкоду суспільству і державі в цілому, правам фізичних та юридичних осіб.
Проступки – правопорушення, які порушують принципи норм у певних галузях права, але не досягають рівня суспільної небезпеки, притаманного злочину.
Крок 4.Що називають юридичною відповідальністю.Що означає слово «відповідальність»?
Чи однаковий зміст викладено у виразі «відповідати за доручену справу», «відповідати за вчинений злочин». (обговорення у загальному колі)
 
Юридична відповідальність – це застосування до особи, винної у вчиненні правопорушення, передбаченних законом заходів примусу.
На основі тексту підручника ст.34, та з допомогою тексту Конституції України статті 58,61,62,68 – визначте цілі та принципи юридичної відповідальності.
Крок 5. Коли і як особа відповідає за правопорушення .
Завд. 8 ст. 35 підручник (робота в парах)
Завд. 10 ст. 36 підручник (робота в малих групах)
Представте результати роботи за методом «Коло ідей».
 
Лист оцінки використання методу ПРЕС
(можна використовувати для самооцінки учня) 
Позиція
- ясносформульована;
- короткосформульована;
- сформульованадоступнодляаудиторії.
Пояснення
- у пояснені є посилання на суспільні цінності , законодавство , конституцію , м/ д документи з прав людини; 
- пояснення підтримує заявлену пропозицію ;
- пояснення є переконливим.
Приклад
- викликає загальний інтерес;
- є суспільно злочинним;
- є посиланням на джерела ( газети, документи експертів,особливий досвід )
- прилад дає достатню, але ж надлишкову кількість деталей .
Наслідки ( висновки)
- коротко повторена суть позиції ;
- підбиті підсумки ;
- запропоновано конкретні дії для вирішення проблеми.
Додаткові критерії оцінки
- спроможність виявити одну чи більше протилежних позицій
- спроможність уявити аргументи на підтримку протилежної позиції
- спроможність визначити й охарактеризувати цінності, що беруть участь у конфлікті
- спроможність пояснити позицію,протилежну власній
 
 
* Можливий альтернативний варіант перевірчого завдання : зробити плакат або написати це з визначеної проблеми з використанням перелічених вище критеріїв.